https://hook.eu1.make.com/ehvez4endy2xhux9bqychdv1tsecaw7p

Polityka prywatności

Dane osobowe

Zbierane informacje

Zbieramy tylko te niezbędne informacje.

1. Adresy e-mail, pobierane za pomocą formularzy elektronicznych na stronach szkoleń

w momentach, w których:

a. Zamawiasz bilet na jedno z wydarzeń, które obsługuję,

b. Rejestrujesz się na listę mailingową związaną z przyszłymi warsztatami i

wydarzeniami,

c. Rejestrujesz się na ogólną listę mailingową.

2. Adresy email, imiona i nazwiska, a także informacje o miejscu pracy klientów, którzy

napisali do mnie osobiście. Informacje o miejscu pracy dedukuję na podstawie

adresów e-mail.

3. Opinie i recenzje warsztatów i wydarzeń, które pobieram za pomocą rozsyłanych do

uczestników tych wydarzeń ankiet i z recenzji na stronie Facebook.

4. Okazjonalnie dane dotyczące twojej kariery zawodowej w ankietach — bez pytania

cię o nazwę miejsca pracy.

5. Dane księgowe, które umożliwiają wystawianie faktur.

6. Numery kont bankowych organizacji i osób indywidualnych, które wpłacają pieniądze

na poczet wystawionych faktur.

Jeżeli na jakimkolwiek etapie interakcji z tobą chcemy pobrać inny rodzaj informacji, jasno

cię o tym uprzedzimy i poprosimy o zgodę.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania jest Andrzej Pyra: POGO Design. Kontakt z administratorem możliwy jest poprzez adres mailowy kontakt@learndesign.pl lub adres korespondencyjny – ul. ul. Górna Wilda 70 lok. 12, 61-564 Poznań.

2. Administrator przetwarza dane osobowe swoich współpracowników, klientów oraz potencjalnych klientów w następujących celach:

• w celu realizacji czynności zmierzających do zawarcia i realizacji umowy oraz jej obsługi zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

• w celu prowadzenia kierowanej korespondencji zgodnie z art.6 ust. 1 lit. f) RODO,;

• w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

• w celu wysyłki newslettera zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

• w celu realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora w przepisach prawa, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w szczególności w zakresie prowadzenie dokumentacji księgowej i podatkowej oraz rozliczenia z organami administracji rządowej;

• w pozostałych przypadkach dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie w zakresie i w celu określonym w treści zgody – podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

3. Odbiorcami danych osobowych mogą być:

• organy publiczne, urzędy państwowe lub inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa lub wykonujące zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

• inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe w jego imieniu (w szczególności zajmujące się obsługą informatyczną i księgową).

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w pkt. 2, a w szczególności przez czas wskazany w przepisach obowiązującego prawa lub przez okres realizacji umowy (w tym dokonania wzajemnych rozliczeń oraz przez okres niezbędny do ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami oraz przez okres archiwizacji dokumentacji) albo w przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody – do czasu obowiązywania zgody lub cofnięcia zgody.

5. Przysługujące Państwu następujące prawa:

• Prawo dostępu;

• Prawo do bycia zapomnianym;

• Prawo do przenoszenia danych;

• Prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

• Prawo do sprostowania;

• Prawo sprzeciwu

• Prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie

6. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych możecie Państwo złożyć skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz brak ich podania może stanowić przeszkodę w realizacji zobowiązań nałożonych na administratora wynikających wprost z przepisów prawa, wykonania umowy lub innych obowiązków należących do Administratora