https://hook.eu1.make.com/ehvez4endy2xhux9bqychdv1tsecaw7p

Ustawienia

Na tej stronie możesz szybko edytować podstawowe ustawienia stylu oraz teksty i informacje wyświetlane w całym projekcie EasyLMS. Aby edytować zaawansowane ustawienia przejdź do stron w folderze System EasyLMS.

Logo

Logo wyświetlane w Navbarze.

Kolory

Kolory używane w projekcie. Kliknij na kolorze, następnie przejdź do zakładki Style (S) i do sekcji Background. Wybierz swatch i kliknij na ołówku (edycja) a następnie zmień kolor i zatwierdź.

Kolor główny

Kolor tła
Stan hover
Kolor główny
Stan pressed

Kolor drugorzędny

Kolor tła
Stan hover
Kolor drugorzędny
Stan pressed

Font

Aby edytować font całego projektu, otwórz Navigator (Z), a następnie wybierz element Body. W panelu Style (S), w sekcji Selector, kliknij na ikonę "+", a następnie wybierz HTML Tag "Body (all pages)". W sekcji Font, wybierz font z rozwijanej listy który chcesz zastosować.
Podgląd tekstów

To jest przykładowy nagłówek

To jest przykładowy paragraf pod nagłówkiem. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit interdum hendrerit ex vitae sodales.

Dane kontaktowe

Wyświetlane w stopce. Kliknij na zielonym symbolu a następnie wybierz D (Settings) i zmodyfikuj treści w panelu po prawej stronie.

Linki Social Media

Wyświetlane w stopce. Kliknij na zielonym symbolu a następnie wybierz D (Settings) i zmodyfikuj treści w panelu po prawej stronie.

O nas

Zawartość strony O nas. Kliknij dwukrotnie na tym elemencie, aby przejść w tryb edycji. Następnie usuń całą zawartość i wypełnij własną treścią.

Wprowadź nowy sposób myślenia
do swojej organizacji


Transformacja cyfrowa wpływa na każdą branżę, a UX odgrywa w niej kluczową rolę. Umiejętnie przekazana wiedza pomaga zespołom pracować szybciej i mądrzej. Daje im też umiejętności, know-how i narzędzia do tworzenia wspaniałych produktów cyfrowych.

Szyte na miarę procesy szkoleniowe

Każdy warsztat z naszej oferty dla klientów indywidualnych dostosowujemy do potrzeb Twojej organizacji. Program warsztatów dopasowujemy każdorazowo do branży, modelu biznesowego firmy i specyficznych potrzeb jej klientów.

Warsztaty mogą odbyć się w siedzibie firmy oraz on-line oraz mogą być prowadzone po polsku bą

Wsparcie w działaniach transformacyjnych i zmianie kultury organizacji

Nagłówki, akapity, cytaty blokowe, liczby, obrazy i podpisy pod liczbami można stylizować po dodaniu klasy do elementu Rich text za pomocą systemu selektorów zagnieżdżonych "When inside".

Design Sprinty i doradztwo naszych ekspertów

Polityka prywatności

Główny tekst polityki prywatności. Kliknij dwukrotnie na tym elemencie, aby przejść w tryb edycji. Następnie usuń całą zawartość i wypełnij własną treścią.

Dane osobowe

Zbierane informacje

Zbieramy tylko te niezbędne informacje.

1. Adresy e-mail, pobierane za pomocą formularzy elektronicznych na stronach szkoleń

w momentach, w których:

a. Zamawiasz bilet na jedno z wydarzeń, które obsługuję,

b. Rejestrujesz się na listę mailingową związaną z przyszłymi warsztatami i

wydarzeniami,

c. Rejestrujesz się na ogólną listę mailingową.

2. Adresy email, imiona i nazwiska, a także informacje o miejscu pracy klientów, którzy

napisali do mnie osobiście. Informacje o miejscu pracy dedukuję na podstawie

adresów e-mail.

3. Opinie i recenzje warsztatów i wydarzeń, które pobieram za pomocą rozsyłanych do

uczestników tych wydarzeń ankiet i z recenzji na stronie Facebook.

4. Okazjonalnie dane dotyczące twojej kariery zawodowej w ankietach — bez pytania

cię o nazwę miejsca pracy.

5. Dane księgowe, które umożliwiają wystawianie faktur.

6. Numery kont bankowych organizacji i osób indywidualnych, które wpłacają pieniądze

na poczet wystawionych faktur.

Jeżeli na jakimkolwiek etapie interakcji z tobą chcemy pobrać inny rodzaj informacji, jasno

cię o tym uprzedzimy i poprosimy o zgodę.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania jest Andrzej Pyra: POGO Design. Kontakt z administratorem możliwy jest poprzez adres mailowy kontakt@learndesign.pl lub adres korespondencyjny – ul. ul. Górna Wilda 70 lok. 12, 61-564 Poznań.

2. Administrator przetwarza dane osobowe swoich współpracowników, klientów oraz potencjalnych klientów w następujących celach:

• w celu realizacji czynności zmierzających do zawarcia i realizacji umowy oraz jej obsługi zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

• w celu prowadzenia kierowanej korespondencji zgodnie z art.6 ust. 1 lit. f) RODO,;

• w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

• w celu wysyłki newslettera zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

• w celu realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora w przepisach prawa, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w szczególności w zakresie prowadzenie dokumentacji księgowej i podatkowej oraz rozliczenia z organami administracji rządowej;

• w pozostałych przypadkach dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie w zakresie i w celu określonym w treści zgody – podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

3. Odbiorcami danych osobowych mogą być:

• organy publiczne, urzędy państwowe lub inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa lub wykonujące zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

• inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe w jego imieniu (w szczególności zajmujące się obsługą informatyczną i księgową).

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w pkt. 2, a w szczególności przez czas wskazany w przepisach obowiązującego prawa lub przez okres realizacji umowy (w tym dokonania wzajemnych rozliczeń oraz przez okres niezbędny do ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami oraz przez okres archiwizacji dokumentacji) albo w przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody – do czasu obowiązywania zgody lub cofnięcia zgody.

5. Przysługujące Państwu następujące prawa:

• Prawo dostępu;

• Prawo do bycia zapomnianym;

• Prawo do przenoszenia danych;

• Prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

• Prawo do sprostowania;

• Prawo sprzeciwu

• Prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie

6. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych możecie Państwo złożyć skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz brak ich podania może stanowić przeszkodę w realizacji zobowiązań nałożonych na administratora wynikających wprost z przepisów prawa, wykonania umowy lub innych obowiązków należących do Administratora

Regulamin

Główny tekst Regulaminu. Kliknij dwukrotnie na tym elemencie, aby przejść w tryb edycji. Następnie usuń całą zawartość i wypełnij własną treścią.

Podstawowe informacje

Dane firmy organizującej szkolenia

POGO Design

Ul. Górna Wilda 70/12 61-564 Poznań

Nip: 7831801054

 Dane kontaktowe

Numer telefonu: +48 693 160 410 Adres email: kontakt@learndesign.pl

Adres FB: https://www.facebook.com/learndesignpl/

Adres Linkedin: https://www.linkedin.com/company/74446445/ Adres www: www.learndesign.pl

Ogólne założenia uczestnictwa w szkoleniach

Przepisy tego Regulaminu są częścią zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniach, webinarach oraz innych wydarzeniach organizowanych przez POGO Design i obowiązują wszystkich Uczestników. Uczestnik to osoba prywatna lub pracownik firmy, instytucji bądź organizacji, która zgłosiła chęć uczestnictwa w szkoleniu. Przesłanie zgłoszenia udziału w szkoleniu jest równoznaczne z zaakceptowaniem tego Regulaminu.

Płatności i zgłoszenia 

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu

Zgłoszenie na szkolenie może zostać zrealizowane mailowo na adres kontakt@pogodesign.pl, za pośrednictwem strony WWW na której zbierane są zgłoszenia na szkolenie lub innych kanałów komunikacji opisanych w tym regulaminie.

Po otrzymaniu formularza zgłoszenia Organizator skontaktuje się z Uczestnikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu potwierdzenia rezerwacji miejsca szkoleniowego. Potwierdzenie rezerwacji następuje maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych po otrzymaniu formularza.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem, a także niesie ze sobą obowiązek zapłaty za uczestnictwo w szkoleniu.

Informacje organizacyjne dotyczące szkolenia

Wszelkie informacje organizacyjne (miejsce szkolenia, harmonogram zajęć) Organizator przesyła Uczestnikowi w formie elektronicznej co najmniej na 7 dni przed terminem szkolenia na adres e-mail wskazany przez Uczestnika w formularzu zgłoszenia.

Rezygnacja z uczestnictwa

Rezygnacja z uczestnictwa niezależnie od przyczyn powinna zostać zgłoszona w formie elektronicznej na adres wykorzystany w komunikacji przez Organizatora. Rezygnacje zgłoszone w innej formie lub terminie niż wyżej podane nie zostaną uwzględnione 

Rezygnacja do 30 dni przed terminem szkolenia uprawnia do zwrotu 90% kosztów szkolenia.

Rezygnacja później niż 30 dni ale wcześniej niż 7 dni przed terminem szkolenia uprawnia do zwrotu 50% kosztów szkolenia.

Rezygnacja później niż 7 dni przed terminem szkolenia nie uprawnia do zwrotu kosztów szkolenia.

Zmiana terminów szkoleń

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub przesunięcia terminu szkolenia w sytuacji, gdy nie zostanie osiągnięta wystarczająca liczba uczestników (tj. 8 osób).

Jeżeli Organizator odwołuje szkolenie, to Uczestnikowi przysługuje zwrot w wysokości 100% wpłaconej kwoty, w ciągu 7 dni od przekazania informacji Uczestnikowi.

Organizator ma prawo odwołać zaplanowany termin szkolenia również w przypadku zaistnienia sytuacji losowych, których nie dało się wcześniej przewidzieć np. choroba trenera, trudności komunikacyjne lub inne zdarzenia losowe.

Zmiana miejsca szkolenia

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca (w obrębie tej samej miejscowości), w którym odbędzie się szkolenie, na obiekt o takim samym lub wyższym standardzie o czym poinformuje Uczestnika najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

W przypadku sytuacji epidemicznych lub klęsk żywiołowych organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formy realizacji szkolenia na cyfrową w oparciu o wspólną zdalną pracę uczestników

Koszt uczestnictwa w szkoleniu i warunki płatności

Obowiązującym sposobem płatności jest przedpłata przed szkoleniem. Opłatę za udział w szkoleniu należy wykonać przelewem na rachunek bankowy:

90 1950 0001 2006 0169 7315 0002

Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszych warunków oraz upoważnia Organizatora do wystawienia faktury bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony Uczestnika. Faktura zostanie przesłana drogą elektroniczną na wskazany przez Uczestnika adres.

 Opłata obejmuje koszt uczestnictwa w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch oraz dokument potwierdzający udział w szkoleniu w formie dyplomu.

Darmowe wydarzenia

Wydarzenia darmowe podlegają tym samym zasadom organizacji, przetwarzania danych oraz zasady związane ze zmianą oraz odwołaniem. Jedyna różnica to fakt, że nie pobieramy za nie opłat. 

Dane osobowe 

Zbierane informacje

Zbieramy tylko te niezbędne informacje.

1. Adresy e-mail, pobierane za pomocą formularzy elektronicznych na stronach szkoleń w momentach, w których:

a. Zamawiasz bilet na jedno z wydarzeń, które obsługuję,

b. Rejestrujesz się na listę mailingową związaną z przyszłymi warsztatami i wydarzeniami,

c. Rejestrujesz się na ogólną listę mailingową.

2. Adresy email, imiona i nazwiska, a także informacje o miejscu pracy klientów, którzy napisali do mnie osobiście. Informacje o miejscu pracy dedukuję na podstawie adresów e-mail.

3. Opinie i recenzje warsztatów i wydarzeń, które pobieram za pomocą rozsyłanych do uczestników tych wydarzeń ankiet i z recenzji na stronie Facebook.

4. Okazjonalnie dane dotyczące twojej kariery zawodowej w ankietach — bez pytania cię o nazwę miejsca pracy.

5. Dane księgowe, które umożliwiają wystawianie faktur.

6. Numery kont bankowych organizacji i osób indywidualnych, które wpłacają pieniądze na poczet wystawionych faktur.

Jeżeli na jakimkolwiek etapie interakcji z tobą chcemy pobrać inny rodzaj informacji, jasno cię o tym uprzedzimy i poprosimy o zgodę.

Jak są wykorzystywane zebrane informacje

Informacje wymienione w poprzednim paragrafie wykorzystujemy do kontaktu z tobą poprzez email. Sięgamy po nie w momencie, w którym przygotowuję się do sprzedaży biletów na nowe wydarzenie, albo zakomunikować Tobie coś interesującego.

Systemy używane do komunikacji

1. Facebook

2. YouTube

3. Twitter

4. LinkedIn

5. Slack

6. Strony obsługiwane przez system Landingi.com

7. Google Mail (Gmail)

8. Google Drive

9. Mailchimp

10. MailerLight

11. Google Analytics

 Jeżeli interesuje cię zgodność tych systemów z dyrektywą GDPR/RODO, odwiedź indywidualne strony tych organizacji. Ze swojej strony upewniamy się, że każdy wykorzystany przeze mnie mechanizm jest zgodny z GDPR lub Privacy Shield, które gwarantuje zgodność z ustawą dla organizacji, które swoje siedziby mają poza granicami Unii Europejskiej.


Które z wykorzystywanych systemów przechowują twoje dane?

Dane, do których mamy bezpośredni dostęp i, które leżą w zakresie naszych zainteresowań przechowywane są przez:

1. Google Mail, który służy jako program pocztowy — za jego pomocą wysyłam maile do ciebie, kiedy prowadzimy konwersację indywidualną.

2. Google Drive, w którym przechowujemy dane opisane w punkcie 1 (Jakie informacje o tobie zbieramy i przechowujemy).

3. Mailchimp, który przechowuje adresy email, imiona i nazwiska oraz informację o kodach zniżkowych dla subskrybentów list emailowych.

4. Landingi.pl i jego baza danych, która przechowuje informacje o formularzach wysłanych przez stronę bootcamp.cux.io i służy do zbierania leadów.

5. FreeAgent, który przechowuje informacje księgowe o moich klientach.

6. Google Analytics, który przechowuje informacje o ruchu na stronie internetowej bootcamp.cux.io. W tym systemie włączyłem ustawienie “anonymise IP”, które oznacza, że twój adres IP nie będzie przechowywany.

 

Czas przechowywania danych

Wszystkie dane opisane powyżej przechowujemy bezterminowo.

 

Usunięcie danych lub ich pobranie

Twoje dane są twoją własnością i masz nad nimi pełną kontrolę. Jeżeli chcesz sprawdzić, jakie dane przechowujemy na twój temat i gdzie, to napisz do zapytanie na ad to samo, jeżeli chcesz usunąć je ze wszystkich systemów, które je przechowują i, które pozostają pod moją kontrolą (patrz punkt 5, Które z wykorzystywanych systemów przechowują twoje dane?).

Zobowiązujemy się odpowiedzieć na twoje żądanie wglądu lub usunięcia danych w terminie do 30 dni roboczych.

 

Procedura reklamacji

 

Cel i zakres procedury

Celem niniejszej procedury jest zapewnienie sprawnego przeprowadzenia procesu reklamacji oraz analiza przyczyn reklamacji lub niezgodności oraz podjęcie działań korygujących i zapobiegawczych.

Definicje i oznaczenia

WŁ: Właściciel

DM: Dyrektor merytoryczny OK: Opiekun klienta

T: Trener

 

Właściciel procesu

Właściciel

 

Odpowiedzialność

 

OK odpowiada za:

● przyjęcie reklamacji

● rozpatrzenie zasadności zgłoszenia reklamacji na poziomie formalnym

● rozpatrzenie zasadności zgłoszenia reklamacji na poziomie merytorycznym

● kontakt z trenerem i wspólne ustalenie rekompensaty

● w przypadku braku możliwości znalezienie satysfakcjonującego rozwiązania za przekazanie sprawy do DM

● zamknięcie procesu reklamacyjnego T odpowiada za:

● rozpatrzenie zasadności zgłoszenia reklamacji na poziomie merytorycznym

● kontakt z OM i wspólne ustalenie rekompensaty

● DM odpowiada za:

● kontrolę jakości usług szkoleniowych

● akceptację ustaleń zawartych między klientem a OM

● ostateczną decyzję dotyczącą akceptacji wypracowanego rozwiązania

● analizowanie przyczyn reklamacji lub niezgodności oraz podejmowanie działań korygujących i zapobiegawczych

 

 

Opis postępowania

 

5.1. Przebieg procesu reklamacji

1. Zarejestrowanie reklamacji zgłoszonej w ustawowym w formie pisemnej przesłanej pocztą elektroniczną na adres kontakt@learndesign.pl

2. Przeanalizowanie reklamacji pod względem formalnym przez OK

a. Akceptacja formalna reklamacji i przekazanie do analizy merytorycznej

b. Odrzucona bez rozpatrywania z powodu braków formalnych

3. Analiza reklamacji pod względem merytorycznym przez OK we współpracy z T

a. Akceptacja merytoryczna reklamacji i przekazanie do rozpatrzenia

b. Nieuznanie reklamacji

4. Ustalenie propozycji rekompensaty i przedstawienie jej klientowi

a. Akceptacja przez klienta propozycji rekompensaty i zamknięcie procesu reklamacyjnego

b. Brak akceptacji i przekazanie sprawy do DM

5. Przeanalizowanie przez DM dotychczasowego przebiegu procesu reklamacji

6. Kontakt z klientem w celu ustalenia propozycji rekompensaty

7. Zamknięcie procesu reklamacji

8. Podjęcie działań korygujących

 

5.2. Terminy

 

1. Każdy Klient ma prawo do złożenia reklamacji dotyczących usług szkoleniowych w terminie 14 dni roboczych od daty zakończenia szkolenia

 

2. Termin do rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni roboczych licząc od dnia zarejestrowania reklamacji do przekazania klientowi informacji o jej akceptacji i rekompensacie lub jej odrzuceniu.

 

W przypadku braku akceptacji propozycji rekompensaty złożonej przez OK i przekazaniu reklamacji do DM, termin wydłuża się o kolejne 14 dni roboczych licząc od dnia otrzymania informacji o braku akceptacji. Jeżeli reklamacja nie zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni roboczych to uznaje się ją za uznaną. Jeżeli klient nie zaakceptuje propozycji rekompensaty przez 14 dni roboczych, to uznaje się, że propozycja rekompensaty została uznana przez klienta.

 

6. Dokumenty związane z funkcjonowaniem procedury Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

a) nazwę/imię i nazwisko Zamawiającego;

b) adres siedziby/zamieszkania Zamawiającego;

c) przedmiot reklamacji (nazwa usługi, termin i miejsce realizacji itp.);

d) uzasadnienie merytoryczne i formalne reklamacji;

e) oczekiwania Zamawiającego

Webhook URL

Adres URL webhook (np. z Make lub Zapier) na który będą wysyłane informacje o akcjach użytkownika jak np. ukończenie lekcji czy wizyta na stronie. Kliknij na zielony symbol i wklej URL w ustawieniach (D).

https://hook.eu1.make.com/ehvez4endy2xhux9bqychdv1tsecaw7p